Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb přímo na školách. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence, některé školy mají k dispozici školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga.

Děti, jejich zákonní zástupci i pedagogové mohou konzultovat přímo na školách.

K obecným cílům týmu ŠPP patří:

  • poskytování metodické podpory učitelům,
  • včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů,
  • poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem, vytvoření předpokladů pro jeho snižování,
  • vytvoření příznivého klimatu pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole,
  • zajištění podmínek pro integraci žáků se SVP a žáků nadaných,
  • kariérové poradenství,
  • primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a vytvoření metodického zázemí pro tyto programy,
  • prohloubení a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči,
  • propojení poradenských služeb poskytovaných školou se službami dalších poradenských zařízení.