Projekt „Koordinace podpory ohroženým dětem a rodinám v ORP Slaný“ reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011424 realizuje Město Slaný. Dvouletý projekt je hrazený z fondů ESF OPZ a přináší novou nadrezortní pozici koordinátora služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, který působí v rámci Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Slaný.

Hlavním cílem činnosti koordinátora je posílení mezioborové spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti, rozvoj a optimalizace sítě služeb na Slánsku. Díky fungující efektivní spolupráci aktérů napříč rezorty, včasnému záchytu obtíží dítěte a adekvátní podpoře samotnému dítěti nebo jeho rodině, dochází ke snížení míry rizika ohrožení a následně i snížení počtu dětí, které musí svou rodinu opustit.

Podpůrné služby pro děti v nesnázích bývají často nepřehledné a obtížně vyhledatelné, ať už pro samotné dítě, rodiče či odborníky. Právě tento důvod dal vzniknout novým webovým stránkám MěÚ Slaný, které přináší aktualizovaný přehled dostupných služeb pro ohrožené děti a rodiny, koncipovaný jako vizualizovaná interaktivní síť rozdělená dle oblastí pomoci ohroženému dítěti. Na stránkách se nachází aktuální informace z regionu ohledně sítě služeb, nových projektů a dění v oblasti podpory ohrožených dětí a rodin, informace o tematických akcích, vzdělávání a trendech v sociální oblasti.

Zavedením pozice koordinátora podporuje město Slaný důraz na prevenci v oblasti ohrožených dětí a rodin. Očekávanou změnou projektu by měla být vyšší informovanost odborné i laické veřejnosti ohledně nabízených služeb na podporu ohrožených dětí a rodin v lokalitě Slánska – předpoklad pro včasnou identifikaci ohrožení dítěte, vyšší úroveň mezioborové spolupráce a znalost vzájemných kompetencí jednotlivých institucí na podporu dětí a rodin.

Základem je samozřejmě vždy nejdříve silná a pevná rodina podporující a pečující o dítě, jeho blaho a zájem. V případě potřeby však mohou do podpory vstupovat další aktéři, kteří by měli tvořit pevnou síť, dobře spolupracovat s dítětem, rodinou i spolu navzájem. Hlavními aktéry, kteří svou činností ovlivňují situaci ohrožených dětí a rodin jsou především orgány samosprávy (OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí), sociální služby, školy, poradenská zařízení, lékaři, psychologové, soudci, policisté a další.

V rámci projektových aktivit je plánováno 6 mezioborových setkání vycházejících z aktuálních potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Slaný; 3 velká mezirezortní setkání s daným, v lokalitě rezonujícím, tématem za přispění odborných lektorů a podpůrných lokálních služeb, 2 akce pro širokou veřejnost s možností prezentace místních služeb na podporu ohroženým dětem a jejich rodinám.

Koordinátor služeb pro ohrožené děti a rodiny je nositelem transformačních snah a principů v oblasti práce s ohroženými dětmi a rodinami, přináší změnu v uvažování a jednání dosud běžné praxe, kdy převažují obavy ze spolupráce pramenící z neznalosti kompetencí jiných institucí a jejich možností. Včasné preventivní působení a využití veškeré dostupné pomoci má v důsledku sloužit ke snížení počtu dětí, které musí svou rodinu opustit.

Koordinátor je připraven zodpovídat Vaše dotazy ohledně poskytovaných služeb v lokalitě a přijímat Vaše náměty směrem ke spolupráci a zlepšení fungování sítě.

V úřední dny ve středu a ve čtvrtek můžete přijít osobně v době od 8.30 hod do 12.30 hod do kanceláře č. 121 na Městském úřadě ve Slaném, v budově č. p. 160, Masarykovo náměstí (Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví) nebo kontaktovat na telefonu číslo: 702 211 559 nebo na e-mailu scurkova@meuslany.cz  Schůzku je možné domluvit i v jiné dny v dopoledních hodinách.

S díky za spolupráci,

Mgr. Klára Ščurková, DiS., koordinátor služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny ORP Slaný


Dovolte, abychom Vás informovali, že v září 2021 skončil dvouletý projekt „Koordinace podpory ohroženým dětem a rodinám v ORP Slaný“. Tím zanikla i funkce koordinátora paní Mgr. Kláry Ščurkové, DiS.

Webové stránky budou i nadále v provozu. Pro zveřejnění změn a informací na stránkách můžete kontaktovat Bc. Barboru Holcmanovou, pracovnici OSPOD Slaný na telefonním čísle: 312 511 257 nebo na e-mailu holcmanova@meuslany.cz.

Děkujeme za spolupráci za Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Bc. Barbora Holcmanová